Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot onze sites, of door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken via de sites, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van die informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

4. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Bohm Energy, en/of de uitvoering van Werkzaamheden.

5. Producten: De Producten die door Bohm Energy worden aangeboden via de website en middels deur verkoop zijn accu’s, zijnde thuisbatterijen voor onder andere zonnepanelen.

6. Bohm Energy: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van de Werkzaamheden aan Koper.

7. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die Bohm Energy aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren (montage van Producten) tegen een door de Koper te betalen prijs in geld.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Bohm Energy en iedere Overeenkomst tussen Bohm Energy en een Koper en op elk Product dat door Bohm Energy wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bohm Energy aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Bohm Energy zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Bohm Energy is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Bohm Energy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Bohm Energy gedane Aanbod is vrijblijvend. Bohm Energy is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Bohm Energy het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Bohm Energy gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Bohm Energy niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Bohm Energy kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Bohm Energy zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bohm Energy niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen.

7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Bohm Energy het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Bohm Energy heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door Koper van een Aanbod van Bohm Energy

2. Een Aanbod kan door Bohm Energy gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Bohm Energy, zal Bohm Energy de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Bohm Energy daaraan niet gebonden.

5. Bohm Energy is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, vermindert met de besparingen die voor Bohm Energy uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Bohm Energy van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Bohm Energy te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Bohm Energy over het gehele werk zou hebben gemaakt.

3. Bohm Energy is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien uit de Schouw blijkt dat de locatie waar de Producten moeten worden geïnstalleerd onvoldoende geschikt is voor de uitvoering van de Werkzaamheden.

4. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

5. Zowel Opdrachtgever als Bohm Energy kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Bohm Energy nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Bohm Energy is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 14 dagen tot de aanvangsdatum, is Bohm Energy gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. Behoudens wat in het tweede lid van dit artikel is beschreven wordt bij Opdrachtgever indien een reeds tot stand gekomen Overeenkomst wordt geannuleerd de volgende annuleringskosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bohm Energy is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

8. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht met betrekking tot de opdracht tot installatie van de Producten zoals in de wet voor deze verkoopmethode is vastgelegd. De Opdrachtgever zijnde een Consument heeft tot 14 dagen na installatie van de Producten het recht om gebruik te maken van het herroepingsrecht en de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever zijnde een Consument is wel verplicht om de kosten voor installatie van de Producten, de afschrijvingskosten van 30% op de geïnstalleerde Producten en de verwijderingskosten ten bedrage van € 200,- per uur te voldoen aan Bohm Energy. De urenregistratie van Bohm Energy is leidend voor de berekeningen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.

9. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Bohm Energy voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Bohm Energy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Bohm Energy het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bohm Energy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bohm Energy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bohm Energy zijn verstrekt, heeft Bohm Energy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Bohm Energy niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Bohm Energy, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Bohm Energy kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Bohm Energy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Bohm Energy is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bohm Energy bekend was.

7. Koper vrijwaart Bohm Energy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.


Artikel 7 - Productlevering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Bohm Energy of er door andere omstandigheden buiten de macht van Bohm Energy enige vertraging ontstaat, heeft Bohm Energy recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Bohm Energy schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Bohm Energy gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Bohm Energy of een externe vervoerder is Bohm Energy gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Bohm Energy gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Bohm Energy ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Bohm Energy een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. Bohm Energy is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Bohm Energy is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bohm Energy behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 - Verpakking en transport

1. Bohm Energy verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

4. Levering van het product vindt plaats op de begane grond van het adres van Koper. Mogelijk verticaal transport is voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 9 - Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 (kalender)dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Bohm Energy te worden gemeld op info@bohmenergy.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bohm Energy op de wijze zoals door Bohm Energy aangegeven.

4. Retourzendingen dienen door Koper onder de navolgende voorwaarden verricht te worden:het Product dient weer voorzien te zijn van beschermings- en beveiligingsmaterialen;schoon, en in de originele verpakking; Indien koper deze verplichtingen niet, of niet geheel, naar behoren nakomt is Bohm Energy gerechtigd de kosten van herstel, schoonmaak te verrekenen met een aan koper te crediteren (restant) van de aanschafprijs;

5. Bohm Energy is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Bohm Energy te wijten is, zal Bohm Energy na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) opsturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Bohm Energy.

Artikel 10 - Installatiewerkzaamheden

1. Bohm Energy zal zich inspannen om de installatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Bohm Energy ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.

2. Bohm Energy verricht geen (bouwkundige) aanpassingen aan de locatie.

3. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Koper gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Koper ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Koper.

4. Bohm Energy is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen, en/of is opgenomen in de melding van een storing. Bohm Energy zal Koper informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

6. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen, informatie omtrent de zonnepanelen of andere installatie waarop de Producten dienen te worden geinstalleerd en meer tijdig en op de door Bohm Energy gewenste wijze aan Bohm Energy ter beschikking worden gesteld;Bohm Energy op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie in verband met de Werkzaamheden en eventuele uit te voeren schouw vooraf, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Bohm Energy gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Bohm Energy geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;Bohm Energy tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;Bohm Energy tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;De werklocatie in zodanige staat is dat Bohm Energy ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;Bohm Energy op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden zoals voor elektriciteit. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Bohm Energy opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;Op de werklocatie dienen de door Bohm Energy en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Bohm Energy gerekend worden.In geval van grond, - of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Bohm Energy. Ook dient Opdrachtgever Bohm Energy tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is Bohm Energy gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.Bohm Energy vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden.Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.Opdrachtgever dient de Producten te behoeden tegen beschadiging, waaronder bevriezing. Opdrachtgever dient de Producten te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming en de door Bohm Energy en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de aanwijzingen komen voor rekening van de Klant. Opdrachtgever dient het niet of niet behoorlijk functioneren van het Product onmiddellijk kennis te geven aan het Bohm Energy;Opdrachtgever dient geen wijzigingen aan de Producten aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door Bohm Energy.De door of vanwege Bohm Energy aangewezen medewerkers en installateurs in de gelegenheid te stellen de Producten te controleren en te herstellen.Opdrachtgever dient ruimte vrij te maken in de ruimte waar het Product gemonteerd dient te worden zodat het Product vrij gemonteerd kan worden.

7. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Bohm Energy gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Bohm Energy nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Bohm Energy om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

9. Indien ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de aansluiting en groepenkast van Opdrachtgever niet voldoet aan de NEN1010, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor risico en rekening van Opdrachtgever. Bohm Energy kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden, noch is Bohm Energy gehouden om deze kosten te voldoen.

10. Bohm Energy gebruikt haar eigen materialen en gereedschappen om de producten te installeren.

11. Opdrachtgever is verplicht om na de inwerkingstelling van het Product zo spoedig mogelijk te controleren of het Product naar wens en/of conform de offerte functioneert.

Artikel 11 - Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Bohm Energy is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Bohm Energy Koper informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Bohm Energy  de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Bohm Energy gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper. Indien Koper, of een daartoe bevoegde medewerker van Koper, niet aanwezig is op de locatie, is Bohm Energy gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Koper komen.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is Bohm Energy gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.

Artikel 12 - Oplevering Product

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Bohm Energy of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Bohm Energy recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Koper en kunnen door Bohm Energy bij Koper in rekening worden gebracht.

3. Bohm Energy spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Bohm Energy gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

6. Indien Bohm Energy te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.  

7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Bohm Energy kan worden toegerekend.

8. Bohm Energy is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Bohm Energy.

9. Bohm Energy is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 13 - Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Bohm Energy geen invloed heeft, kan Bohm Energy deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

5. Wanneer Bohm Energy op locatie van Koper de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Koper hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.

6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Bohm Energy Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Bohm Energy werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Bohm Energy (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Bohm Energy ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Bohm Energy gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen.

8. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Bohm Energy begint met de uitvoering van de Overeenkomst.

9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Bohm Energy bindend, tenzij Koper anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.

10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Bohm Energy), dient Koper hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 14 - Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Bohm Energy. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Bohm Energy een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Bohm Energy gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Bohm Energy op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Bohm Energy heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bohm Energy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bohm Energy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 10 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Bohm Energy zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Bohm Energy meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Bohm Energy geleverde zaken, blijven eigendom van Bohm Energy totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Bohm Energy gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Bohm Energy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Bohm Energy haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Bohm Energy of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bohm Energy zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Bohm Energy heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Bohm Energy. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Bohm Energy zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Bohm Energy worden vergoed door Koper.

Artikel 16 - Garantie

1. Bohm Energy staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt. Bohm Energy verstrekt geen enkele garantie voor verkoop en/of installatie in het buitenland. De garantietermijn op producten bedraagt 5 jaar en valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant/producent. Bohm Energy is slechts verantwoordelijk voor het beschikken van de eigenschappen van het Product welke koper in alle redelijkheid mocht verwachten aanwezig te zijn.

3. Bohm Energy voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Bohm Energy  in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

4. Koper kan slechts een beroep doen op de door Bohm Energy gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

5. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Bohm Energy gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.

6. De garantie vervalt:(i) zodra de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.(ii) zolang Koper jegens Bohm Energy in verzuim is;(iii) indien Koper zelf reparatie- en/of installatiewerkzaamheden heeft verricht, of dit door derden heeft laten verrichten;(iv) ingeval van blootstelling aan abnormale omstandigheden en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;(v) indien Koper andere Producten dan voorgeschreven door Bohm Energy en/of fabrikant heeft gebruikt;(vi) bovengemiddelde slijtage althans slijtage als gevolg van exceptioneel gebruik;Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen vallen de kosten van Bohm Energy ter zake van parkeren, tol en veer;

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding

1. Bohm Energy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Bohm Energy bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Bohm Energy gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Bohm Energy bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bohm Energy op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Bohm Energy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Bohm Energy behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 - Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Bohm Energy leidt tot aansprakelijkheid van Bohm Energy jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Bohm Energy in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Bohm Energy is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

2. Bohm Energy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.  

3. Bohm Energy is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Bohm Energy levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Bohm Energy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Bohm Energy is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Bohm Energy staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Bohm Energy verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Bohm Energy vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bohm Energy binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 19 - Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van installatiewerkzaamheden

1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Bohm Energy aansprakelijk is (gebleken), dient Bohm Energy in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Koper bij herstel in plaats van schadevergoeding. Bohm Energy is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

2. In geval van maatvoering is Bohm Energy niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde materialen en/of fouten in materialen, het doen van (in)metingen.

3. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij Bohm Energy zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Bohm Energy niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Koper.

4. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Koper voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Koper afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Koper.

5. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken, gereedschappen, materialen en meer die Bohm Energy in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Koper gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.

6. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de locatie of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde materialen, is Koper aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

7. Bohm Energy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

8. Bohm Energy staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Bohm Energy verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Bohm Energy vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bohm Energy binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Bohm Energy vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 20 - Vrijwaring van juistheid van informatie

1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Bohm Energy verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien Bohm Energy op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Bohm Energy verplicht om Koper hiervoor te waarschuwen.

2. Koper vrijwaart Bohm Energy van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Koper vrijwaart Bohm Energy voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Koper vrijwaart Bohm Energy voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.

5. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Bohm Energy verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Koper vrijwaart Bohm Energy tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 21 - Overmacht

1. Bohm Energy is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Bohm Energy, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Bohm Energy zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Bohm Energy buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Bohm Energy heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bohm Energy haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver Bohm Energy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bohm Energy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22 - Risico overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Bohm Energyverlaten.  Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

2. Ten aanzien van installatie/montage van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na de installatie door Bohm Energy.

Artikel 23 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Bohm Energy berusten uitsluitend bij Bohm Energy en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Bohm Energy en/of de betreffende fabrikant en/of (toe)leverancier rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bohm Energy. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Bohm Energy geleverde zaken, dient Bohm Energy expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Bohm Energy rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 24 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Bohm Energy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Bohm Energy de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Bohm Energy op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 25 - Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Bohm Energy en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@bohmenergy.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Bohm Energy de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Bohm Energy zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dan zal in overleg met de Koper overgegaan worden tot gratis vervanging van het zelfde dan wel gelijksoortig product,

Artikel 26 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Bohm Energy en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Bohm Energy heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Bohm Energy en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.